Nalezené produkty
Hledání - Kategorie
Hledání - Kontakty
Nalezený obsah
Hledání - Kanály
Hledání - Štítky

Nevíte, co vybrat?

I. Základní ustanovení

  1. V souvislosti s poskytováním zboží či služeb dochází ze strany společnosti Ing. Jan Smelík , IČO 641 48 360 se sídlem Petrovice  515 ,  73572 Petrovice u Karviné,  jakožto správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejících předpisů.
  2. Kontaktní údaje správce jsou na adrese Petrovice 515 ,  735 72  Petrovice u Karviné
  3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing Jan Smelík , majitel firmy

II. Osobní údaje a jejich využití

  1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, které přináší smluvní vztah, tedy objednávka mezi Vámi a správcem, při objednávce potřebujeme Vaše osobní údaje jako je jméno, příjmení, adresa, popřípadě  kontaktní telefon, email. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smluvní vztah, tedy objednávku plnit.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR s takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas
  3. Osobní údaje správce zpracovává sám a to za účelem objednávání zboží a služeb pro zpracování vaší zakázky či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email. Jedná se o data zpracovávaná pro plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinnosti určené zákony. Veškeré údaje získané od vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám.

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

  • v případě reklamace nebo poptávky po dobu 2 let
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
  • po dobu 10 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví

2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV. Vaše práva

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce mailem či po telefonu.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Copyright © 2021 Dverezeskla.eu Všechna práva vyhrazena.